Roweney Kft., az infobeteg.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

Az adatkezelő neve:

Roweney Kft. 

Az adatkezelő címe:

Székhelye és postacíme: 2321 Szigetbecse Királyréti dunasor 243.


Elérhetőség:

liszkoczi.zoltan@roweney.hu

  Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Roweney Kft. (mint Adatkezelő) által küldendő, betegségekkel, azok terápiás lehetőségeivel kapcsolatos általános információkat tartalmazó elektronikus e-mailek, azaz hírlevelek küldését, amely miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

 

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak hírlevelek küldéséhez.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást a hírlevél alján szerepelő „leiratkozom” gombra kattintva teheti meg, vagy kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze leiratkozási szándékát.


Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldésére kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

 

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.


A személyes adatok köre

A hírlevél küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:


-          név;


-          email cím


Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük. 


Az adatkezelés időtartama

        

Mindaddig küldünk az Ön részére hírlevelet, ameddig Ön nem iratkozik le a hírlevélről (azaz meddig Ön hozzájárulását nem vonja vissza vagy nem kéri az adatait lentiek szerinti törlését).


  Adatfeldolgozás, adattovábbítás


A hírlevelek küldését mi, a Roweney  Kft. végezzük, így a hírlevelek küldése miatt megadott személyes adatait rajtunk kívül senki más nem ismerheti meg. 


  Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a székhelyünkön található (2321 Szigetbecse Királyréti dunasor 243) szerveren tároljuk. 

  Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

 

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így n jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

 

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

 

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a)         személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b)         visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c)         tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e)         személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a)         úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)         személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d)         Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

Dátum: Budapest, 2018. június 19.

Adatfeldolgozók megnevezése

Neve: Roweney Kft.

Székhelye és postacíme: 2321 Szigetbecse Királyréti dunasor 243.


Email címe: liszkoczi.zoltan@roweney.hu

Telefonszám: 06 30 9495435


Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

NAIH-77003/2014.

Urológia
Nőgyógyászat
Dermatológia
Asztma
hirdetés
Legnépszerűbb
Hírlevél
hirdetés